REGULAMIN SERWISU besure.by

ważny od dnia 25.05.2018 roku

Paragraf 1. Postanowienia ogólne.

1.1) Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o ustawe z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Sprzedawca - firma Raman Bantser WEB z siedzibą 15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7, NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025,
b) Nabywca albo Ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Sprzedawcy poprzez zawierania umowy ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia rat składek w Serwisie,
c) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa (zwana również Grupa Europa) – Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 62, 53-413, NIP 8951007276, REGON 272324625, posiadające zezwolenie Ministra Finansów z dnia 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
d) Biełgosstrach - Białoruskie Republikańskie Unitarne Towarzystwo Ubezpieczeń,
e) Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeń Europa,
f) Polisa ubezpieczeniowa – dokument w formie elektronicznej podtwierdzajacy wykupienie ubezpieczenia,
g) Serwis sprzedaży ubezpieczenia dla Białorusi (dalej Serwis) – serwis umożliwiający Nabywce możliwość przez Internet wykupić ubezpieczenie zdrowotne honorowane w okreslonym terminie na Białorusi i otrzymać polisę ubezpieczeniową w formie elektronicznej na swój adres e-mail. Serwis działa pod adresem internetowym besure.by
1.3) Sprzedawca jest Pośrednikiem Towarzystwa Ubezpieczeń Europa na podstawie umowy o wspołpracy (on-line) zawartej w dniu 10.07.2017. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa powierza Sprzedawcy za wynagrodzenie do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów Elitar Partner Białoruś.
1.4) Umowa ubezpieczenia jest zawierana między Nabywcą a Towarzystwem Ubezpieczeń Europa za pośrednictwem Serwisu.
1.5) Ubezpieczenie, które jest zamawiane Nabywcą przez Serwis spełnia wymogi Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi „O obowiązkowym ubezpieczeniu medycznym obcokrajowców i osób nie posiadających obywatelstwa przebywających czasowo w Republice Białorusi” oraz porozumienia pomiędzy Biełgosstrach i Grupa Ubezpieczeniowa Europa.

Paragraf 2. Zakup ubezpieczenia

2.1) Aby otrzymać Ubezpieczenie Nabywca musi podać przez strone Serwisu swoje dane.
a) Dane wymagane od Nabywcy dokladnie według napisania ich w paszporcie na stronie ze zdjęciem: b) Inne wymagane dane od Nabywcy dla wystawienia Ubezpieczenia: 2.2) Usługa nie moze byc wykonana przez Serwis jeżeli nie wszystkie wymagane pola od Nabywcy będą wypelnione.
2.3) Ubezpieczenie jest wystawiane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa w współpracy z Biełgosstrach.
2.4) W momencie kiedy Nabywca opłaca Usługe, automatycznie to oznacza jego zgodę na niniejszy Regulamin.
2.5) Sprzedawca dopuszcza opłate za Usluge kartami płatnicznymi, przez system Paypal (tylko dla składki 20 złotych lub wiecej) oraz przelewem na konto bankowe w Polsce.

Paragraf 3. Realizacja zamówienia.

3.1) Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa po opłaceniu Nabywcą całej kwoty składki na rzecz Sprzedawcy,
3.2) Polisę ubezpieczeniową w formie elektronicznej dla Nabywcy dostarcza Sprzedawca,
3.3) Zamówienia opłacone online przez system Ecard lub Paypal są wykonywane natychmiast. Polisa będzie dostarczone na adres email Nabywcy w ciągu 1-5 minut oraz udostępniona na stronie do pobrania.
3.4) Zamówienia opłacone przelewem na konto bankowe będą wykonane w ciągu 1 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelew na konto bankowe może trwać w Polsce do 24 godzin, podczas opląty z innego kraju do 5 dni roboczych, nie licząc dni wolnych od pracy w Polsce. Polisa będzie dostarczone na adres email Nabywcy w ciągu 1-5 minut po wykonaniu zamówienia.

Paragraf 4. Zmiana danych.

4.1) Dla zmiany danych na polisie ubezpieczeniowej Nabywca musi przez Formularz kontaktowy na głównej stronie napisać w adres Serwisu, podając dane do zmiany.
4.2) Zmiana danych następuje tylko w dni robocze w godzinach od 10 do 16 czasu polskiego.
4.3) Zmieniona polisą jest wysyłana na adres email Nabywcy podany podczas zamówienia.
4.4) Zmian w ubezpieczeniu można dokonać, jeżeli dzień określony w ubezpieczeniu jako pierwszy dzień ubezpieczenia jeszcze nie nadszedł.

Paragraf 5. Obowiązek Sprzedawcy.

5.1) Sprzedawca jest zobowiązany przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa informacje o Nabywcy w celu wystawienia Ubezpieczenia dla Białorusi.
5.2) Sprzedawca musi dostarczyć do Nabywcy polisę ubezpieczeniową.

Paragraf 6. Obowiązek Nabywcy.

6.1) Przed złożeniem zamówienia Nabywca musi sprawdzić paszport żeby był on przygodny dla wyjazdu za granicy państwa.
6.2) Nabywca jest zobowiązany podać dokładne dane zgodne z informacją podróżnego w paszporcie.

Paragraf 7. Transakcje elektroniczne.

7.1) Opłaty za ubezpieczenia można dokonać z użyciem kart płatniczych albo przez Paypal,
7.2) Opłacić przez Paypal można tylko dla kwot powyzej 20 złotych,
7.3) Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem eCard.pl.
Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 8. Reklamacje.

8.1) Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Nabywca. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.
8.2) Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłosić do Sprzedawcy w dowolnym momencie.
8.3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawce pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Nabywcy.

Paragraf 9. Rezygnacja z usługi Serwisu.

9.1) Rezygnacja z wykupionego ubezpieczenia jest możliwa tylko do dnia poprzedzającego dzień, kiedy ubezpieczenie zaczyna obowiązywać..
9.2) W celu dokonania Rezygnacji z Uslugi Nabywca powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy na głównej stronie Serwisu.
9.3) Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokonuje zwrotu ceny polisy z utrzymaniem prowizji bankowej, która byla pobrana od Sprzedawcy w momencie dokonania zakupu polisy.
9.4) Zwrot środków Paypal nastąpi bezpośrednio na konto, z którego był dokonany zakup polisy.
9.5) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.
9.6) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie uwzględniony z Nabywca.
9.7) Rezygnacja z Usługi Serwisu w wypadku innych nisz podane w 9.1 nie daje prawo na zwrót kosztów za Usługe.

Paragraf 10. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

10.1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (dalej RODO) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
10.2) Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
10.3) Sprzedawca wyłacznie w celu wykonania Usługi będzie przekazywał dane Nabywcy do Grupy Ubezpieczeniowej Europa
10.4) Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do ograniczenia ich przetwarzania, ale w takich wypadkach Umowa z Nabywcą nie może być zawarta. Po wykonaniu Umowy, Nabywca ma prawo do bycia zapomnianym czyli żądania od Raman Bantser WEB usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z prawem.
10.5) Innym podmiotom nisz wskazanym w 10.3 Sprzedawca nie będzie udostępniać danych o Nabywce.

Serwis obsluguje

R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Polityka prywatnośći
Regulamin

Belarus insurance in Google Play
Belarus insurance on App Store